OUDER & KIND

Informatie over begeleiding voor ouders en kinderen

 

Begeleiding ouder & kind

Ouders & kind

Een partnerscheiding is een ingrijpende gebeurtenis en raakt alle betrokkenen.

Tijdens deze periode wordt veel gevraagd van ouders en van kinderen. Als het lukt om in deze verwarrende periode de juiste stappen te nemen, is de kans groter om een stabiele nieuwe leefsituatie op te bouwen. Om dit in goede banen te leiden, is onder andere informatie en soms hulp belangrijk.

Werkwijze !JES jij en scheiden

Na de intake wordt advies gegeven over mogelijkheden voor begeleiding. Begeleiding wordt uitsluitend in overleg met en met toestemming van de betrokkenen uitgevoerd. In de praktijk wordt het meest gewerkt met de ouders en de kinderen. Indien nodig worden ook andere belangrijke personen bij het proces betrokken.

Kind

Scheidingseducatie & begeleiding

De vraag naar informatie over begeleiding kan van een kind of jongere komen, maar ook van de ouders. Soms gaat het om begeleiding van slechts een aantal gesprekken.

Vraag van het kind of de jongere zelf:

 • Ik wil graag praten met een buitenstaander (over de scheiding). Meestal speelt er dan een vraag of probleem op de achtergrond of heeft een kind het nog niet duidelijk;
 • Duidelijkheid krijgen over wat het wil en kan in contact met de ouder(s);

Vraag van de ouder(s):

 • Ik wil dat mijn kind goede informatie krijgt over wat hij of zij zelf kan doen bij scheiding.
 • Hulp voor een kind om een mening te vormen over een specifiek onderwerp (bijvoorbeeld over omgang of schoolkeuze);
 • Hulp voor een kind om (weer) meer weerbaar te zijn tijdens het proces van scheiding;
 • Bekijken hoe het met een kind gaat tijdens of na de scheiding;
 • Hulp bij vragen of problemen als gevolg van de scheiding;
 • Als jouw vraag er niet bij staat, bel dan gewoon Tineke van den Berg: 06 28160994

Intensieve hulp

De begeleiding kan ook meer tijd vragen. Bijvoorbeeld als er veel spanning en onrust blijft bestaan. Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld tegenzin krijgen om naar een ouder te gaan, of hun veerkracht herstelt onvoldoende. Meestal ontstaan er klachten zoals problemen met eten, zindelijkheid of slapen. Ook kunnen emotionele klachten ontstaan, zoals angst of somberheid. Sommige kinderen ontwikkelen gedragsproblemen, zij zijn ongehoorzaam, ze gaan “liegen” en zijn opstandig of ze zijn juist stil en teruggetrokken. Bij dit soort specifieke klachten worden de ouders bij de begeleiding betrokken en indien nodig ook anderen uit het netwerk.

Uitgangspunten voor de begeleiding zijn

1. Veerkracht en weerbaarheid

“Wie is er voor mijn kind of voor dit kind of jongere in deze periode?” is een veel gestelde vraag. Het meemaken van een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis, waardoor de veerkracht van kinderen (meestal tijdelijk) vermindert. Zij zijn minder weerbaar in een periode waarin dat juist wel belangrijk is. Kinderen hebben hun eigen taken uit te voeren na scheiding en daarbij hebben zij hulp nodig. Die hulp krijgen zij vaak binnen het gezin, maar niet altijd. De begeleiding voor kinderen is erop gericht de veerkracht weer te versterken. Hierdoor leren kinderen zelf (weer) goed voelen wat voor hen belangrijk is, zij leren erover na te denken en het te vertellen aan hun ouders of andere belangrijke mensen in hun omgeving. Hierbij houden zij rekening met de ander en met zichzelf. In een gezin, ook tijdens en na een scheiding, zijn vaak veel dingen die goed gaan en hiervan wordt tijdens de begeleiding gebruik van gemaakt. Dat helpt om ook te kunnen kijken naar gebeurtenissen die moeilijk zijn en pijnlijke gevoelens oproepen.

2. Wet

De wet is leidend in wat er kan en mag bij scheiding. Dat geldt ook voor kinderen. Het is fijn als een kind kan vertellen wat hij of zij belangrijk vindt. Binnen de wettelijke kaders en de mogelijkheden in het gezin van de ouders kan daar rekening mee worden gehouden. De meeste ouders nemen de belangrijke beslissingen zelf, zoals verblijf bij de ouders en de schoolkeuze. Als kinderen betrokken worden bij regelingen over onderwerpen die hen aangaan, leren zij na te denken over wat zij zelf willen en belangrijk vinden. Zij leren hun invloed te gebruiken door middel van goed onderhandelen en opkomen voor hun eigen belangen. Veel kinderen van gescheiden ouders leren dat binnen hun gezin, maar soms is het prettig of nodig dat een buitenstaander hen helpt.

3. Band

De band tussen ouder en kind komt na een scheiding in een ander daglicht te staan en krijgt soms een andere lading. Er wordt bekeken op welke manier inhoud aan die band gegeven wordt en wat een kind daarbij belangrijk vindt. Daarbij is er aandacht voor de belangen en behoeften van anderen in het gezin, want een kind hoort bij de anderen in het gezin. Het leert de mogelijkheden ontdekken en de beperkingen te accepteren die er ook zijn in het gezin en in de omgeving.

4. Gezin

Een kind wordt tijdens de begeleiding benaderd als onderdeel van het hele gezin, de familie, de school, vrienden en sportvereniging. Indien nodig of gewenst, worden anderen betrokken bij de begeleiding. Als er oplossingen nodig zijn, zoeken kinderen naar die oplossingen die voor alle betrokkenen goed zijn – die oplossingen werken het best.

Informatie via de rijksoverheid voor kinderen en jongeren.

Informatie over opvoeden & scheiden.

Ouders

Begeleiding

Na een echtscheiding verandert er veel. Kennis en inspanning zijn nodig om het allemaal te kunnen bolwerken. Bovendien komen er vaak vragen over wat in het belang van een kind of jongere moet worden gedaan of juist gelaten. De manier waarop met de veranderingen na de scheiding wordt omgegaan, is onder andere afhankelijk van behoeften en mogelijkheden van ouders en kind. Binnen de begeleiding bij !JES jij en scheiden wordt rekening gehouden met de complexiteit ervan.

Informatie

Tijdens en na de scheiding worden veel ouders overspoelt met alles wat zij moeten doen, terwijl hun hoofd daar vaak niet naar staat. Zij moeten toch allerlei beslissingen nemen terwijl zij de gevolgen van de scheiding nauwelijks kunnen overzien. In het begin van de scheiding is het veel gevraagd om aandacht op te brengen voor informatie over het menselijke proces van scheiding, de zogenaamde scheidingseducatie. Toch kun je daarmee onderbouwde beslissingen nemen, waardoor er in de toekomst problemen voorkomen worden.

In een later stadium kan goede informatie behulpzaam zijn, wanneer blijkt dat (omgangs)regelingen niet naar wens verlopen of als er vragen ontstaan over het ouderschapsplan of over de ontwikkeling van de kinderen.

Begeleiding

Soms zijn de problemen geëscaleerd en is alleen informatie geven niet voldoende. In die situaties is er voor ouders (intensieve) begeleiding. Bij sommige begeleidingen aan ouders wordt de expertise van een extra collega ingezet.

Verschillende vragen kunnen leiden tot begeleiding van ouders:

 • Wij willen ons ouderschapsplan opnieuw bekijken met een buitenstaander erbij;
 • Alles ging een (lange) tijd goed na de scheiding, maar nu ontstaan er problemen. Wij willen het escaleren van problemen voorkomen;
 • Wij zijn het niet vaak eens over de opvoeding van de kinderen. Wat kunnen we doen?
 • Na de scheiding zijn er steeds conflicten geweest tussen ons als ouders, het wordt steeds erger. Dit willen wij niet. Wat kunnen wij doen om verdere escalatie te voorkomen?
 • Mijn ex-partner wil geen begeleiding, maar ik vind dat het zo niet goed gaat met de kinderen. Ik wil graag bespreken wat ik binnen mijn gezin kan doen;
 • Als jouw vraag er niet bij staat en je wenst meer informatie, bel dan Tineke van den Berg: 06 28160994.

 

 

Aanmelden en intake

 

In 5 stappen:

1. Je hebt (voor elk kind afzonderlijk) een geldige doorverwijzing nodig. Lees hierover bij Vergoeding.

2. Stuur daarna het aanmeldingsformulier ouder & kind op, door beide ouders afzonderlijk.

Als je eerst persoonlijk contact wilt, kunt je ook telefonisch contact opnemen met Tineke van den Berg, telefoon 06 28160994.

3. Via de mail wordt een afspraak gepland voor een intakegesprek met beide ouders.

4. Je ontvangt per mail een bevestiging, het intakeformulier en algemene informatie over de praktijk.

5. Na het intakegesprek wordt met u een begeleidingsplan opgesteld.

Vergoeding

 

Vergoeding door uw gemeente.

De praktijk !JES jij en scheiden heeft vanaf 2018 een contract voor specialistische jeugdhulp met de samenwerkende gemeenten van de Regio IJsselland.

Dat zijn de volgende gemeenten:

Zwolle, Dalfsen, Kampen, Staphorst,

Wijhe-Olst, Raalte, Deventer,

Ommen, Hardenberg, Steenwijkerland en Zwartewaterlanden.

Als jullie kind in een andere gemeente staat ingeschreven dan bovengenoemde gemeenten, dan is het belangrijk vooraf met die gemeente te regelen welke mogelijkheden er zijn voor vergoeding. Het is mogelijk dat zij andere passende hulp aanbieden.

Toewijzing of verwijzing

Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben jullie als ouders (voor elk kind afzonderlijk) een verwijzing of een toewijzing nodig voor specialistische jeugdhulp van één van de volgende wettelijke verwijzers:

 1. De huisarts, de kinderarts of de jeugdarts of medisch specialist;
 2. Een medewerker van een gecertificeerde instelling, zoals Jeugdbescherming;
 3. (Toegang van) de gemeente, bijvoorbeeld een medewerker van het Sociale Wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin;
 4. De Rechter of de Raad voor de Kinderbescherming.

Als je deze toewijzing of verwijzing hebt gekregen, kun je jullie kind aanmelding via het aanmeldingsformulier ouder & kind.

Zelf de kosten betalen

U kunt er ook voor kiezen de kosten zelf te betalen. Er wordt een uurtarief berekend van 101,00 euro.