Privacyverklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Versie 1, 19 mei 2018

 

Verwerkingsverantwoordelijke

!JES jij en scheiden, Tineke van den Berg. Assendorperstraat 29, kantoor 2.19. 8012 DE Zwolle. Tel. 0628160994.

 

1. Doeleinden en rechtsgrond van de verwerking

Er zijn verschillende doeleinden en rechtsgronden waarop de persoonsgegevens worden verwerkt:

Hulpverlenen

 • Voor het bijhouden van een dossier over een specifieke cliënt, nodig voor het bieden van adequate hulp.
 • Voor het verkrijgen van vergoeding binnen de gemeenten aansloten bij het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland.
 • Voor het versturen van facturen in geval van particuliere cliënten.

Trainen

 • Voor certificeren van train de trainers !JES het brugproject.

Bijzondere curator

 • Ter informatie aan de rechter, op basis van een specifieke beschikking van de rechtbank.

Er wordt in alle bovenstaande situaties toestemming gevraagd aan ouders, jongeren boven de 16 jaar en professionals.

 1. Ouders geven toestemming voor verwerking persoonsgegevens op het aanmeldformulier op de website van !JES jij en scheiden.
 2. Ouders geven toestemming door via het afgesloten zorgcontract te tekenen voor het op de hoogte zijn van de privacyverklaring op de website van !JES jij en scheiden.
 3. In het kader van het bijzonder curatorschap geven ouders en jongeren boven de 16 jaar toestemming door middel van een afzonderlijke verklaring dat zij kennis genomen hebben van de privacyverklaring op de website van !JES jij en scheiden.
 4. Professionals geven toestemming op het aanmeldformulier en verklaren kennis te hebben genomen van de pricacyverklaring op de website van !JES jij en scheiden.

 

2. Ontvangers van de persoonsgegevens

In het kader van de vergoedingen binnen het kader van de Jeugdwet zijn wij verplicht de volgende gegevens aan te leveren ten behoeve van de gemeente en het CBS. De volgende gegevens van je kind(eren) worden aangeleverd:

 • Naam kind
 • BSN-nummer (Burgerservicenummer)
 • Geboortedatum
 • Naam en adres van ouders
 • Productgroep
 • Begin- en/of einddatum hulptraject
 • Reden beëindiging jeugdhulp

 

3. Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Volgens de beroepscode van het NIP en het NVO worden de gebruikte persoonsgegevens 15 jaar bewaard.

 

4. De rechten van de betrokkene

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden volgens de nieuwe verordening (vanaf 25 mei 2018) en beroepsethische regels uitgevoerd. Dit geeft cliënten de volgende rechten als het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren). Voor de overige bescherming van gevoelige informatie zijn de beroepsregels van het NIP en het NVO van toepassing, zoals dit al lange tijd het geval is.

Je hebt:

 • Recht op informatie over de over jou en je kind(eren) verzamelde persoonsgegeven door !JES jij en scheiden.
 • Recht op inzage van jouw persoonsgegevens en die van jouw kinderen.
 • Recht op aanvulling en correctie van de persoonsgegevens. Dit recht geldt voor de ouders die het kind hebben erkend en het gezag hebben over de kinderen. Het recht geldt ook voor kinderen boven de 16 jaar.
 • Recht om persoonsgegevens over te dragen aan derden.
 • Recht op verwijdering of vernietiging van uw persoonsgegevens, indien dit past binnen de wettelijke verplichtingen van !JES jij en scheiden. Te denken aan gegevensuitwisseling met de gemeenten, in verband met vergoeding van de kosten.
 • Recht op het geven van toestemming voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

5. Het recht op het indienen van een klacht

Als je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens, dan wordt je verzocht in eerste instantie dat volgens de klachtenprocedure van !JES jij en scheiden aan te kaarten. Dat is niet verplicht. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

6. Bron van de persoonsgegevens

Vanwege verschillende verwijzers voor het werk van !JES jij en scheiden, zijn er verschillende bronnen van de persoonsgegevens.

 1. Bij het aanmelden via de website van !JES jij en scheiden geef je zelf je persoonsgegevens en die van je kind(eren). Op het formulier geeft je toestemming deze gegevens te gebruiken. Zie punt 1.
 2. In het geval van de doorverwijzing van de huisarts ontvangt !JES jij en scheiden deze doorverwijzing met persoonsgegevens meestal van de ouders zelf. In een enkel geval zal de huisarts zelf de persoonsgegevens doorgeven. Hierbij wordt er door !JES jij en scheiden vanuit gegaan dat dit op verzoek en/of met toestemming is van de ouders of het kind/de jongere.
 3. Een derde bron van ontvangen van persoonsgegevens zijn van de Gemeenten, aangesloten bij de Regionaal Service Team Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland).
 4. Voor mijn werk als bijzondere curator ontvang ik persoonsgegevens van ouders en kind(eren) van de rechtbank.
 5. Voor mijn werk als Opleider voor Train-de-trainer !JES het brugproject ontvang ik de persoonsgegevens van de professionals die zich aanmelden voor de training.