Klachtenprocedure

De medewerkers van !JES stemmen de werkzaamheden af met ouders en/of een kind/jongere. Op die manier wordt begeleiding in overeenstemming met elkaar vorm gegeven. Toch kan het voorkomen dat er onduidelijkheden of zelfs onenigheid ontstaat. In dat geval kan de klachtenprocedure worden gevolgd. Deze hebben wij ingedeeld in 3 stappen. Deze procedure is ook te gebruiken voor professionals die de train de trainer !JES het brugproject volgen.

Stap 1

De cliënt meldt de klacht mondeling bij de hulpverlener die de begeleiding uitvoert. In gezamenlijk overleg wordt geprobeerd de klacht te verhelpen. Lukt dit niet, dan wordt een officiële klacht ingediend met behulp van het klachtenformulier. U krijgt dit per mail toegestuurd.

Stap 2

De klacht wordt in behandeling genomen. Er worden oplossingen gezocht. De hulpverlener bespreekt deze mogelijkheden met de ouders. Als de klacht hiermee verholpen is wordt een afsluitend verslag gemaakt. De klacht is gesloten.

Als de klacht nog niet verholpen is, worden afspraken vastgelegd om alsnog de klacht te verhelpen. De cliënt krijgt dit ter goedkeuring toegezonden, met het verzoek dit te tekenen. Indien nodig, worden aanvullingen en/of opmerkingen toegevoegd.

Stap 3

A. Overleg met behulp van een mediator.

Indien gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing. De gemaakte kosten worden verdeeld tussen beide partijen.

B. Klacht indienen bij de beroepsvereniging.

Als er geen mogelijkheden gevonden worden voor een onderlinge oplossing, wordt aan ouders geadviseerd een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging. Voor klachten over het werk van de orthopedagogen/ kinder-en jeugdpsychologen is dit reeds mogelijk.

NIP, Nederlands Instituut Psychologen

NVO, Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen

Disclaimer

Disclaimer !JES jij en scheiden

E-mail berichten

Voor e-mails verzonden door !JES jij en scheiden gelden de volgende punten:

  1. Dit bericht en de eventuele bijlage(n) zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger(s).
  2. Inzage, gebruik en verspreiding van het bericht en de bijlagen is aan de beoogde ontvanger(s) voorbehouden. Als u niet de beoogde ontvanger bent, is inzage, gebruik en verspreiding niet toegestaan en verzoeken we u het bericht en de bijlagen zo spoedig mogelijk aan de afzender terug te sturen en het bericht, de bijlagen en kopieën onmiddellijke te verwijderen uit uw systemen.
  3. Voor het door u ontvangen bericht en de bijlagen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en u kunt er evenmin rechten aan ontlenen.

English

This email, included any attachment(s), is intended only for the intended addressee(s). You should not read or use the email and the attachment(s) or disclose them to any other person unless you are the intended addressee(s). If you are not the intended recipient, please return this email and the attachment(s) to the sender and destroy the email, the attachment(s) and all copies in your systems. We do not accept any liability for the email and the attachment(s) and you cannot derive any rights from them.

Website

Deze disclaimer is van toepassing voor de internetsite van !JES jij en scheiden.

Het streven is erop gericht dat de website van !JES jij en scheiden continu toegankelijk is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is/was. De website van !JES jij en scheiden kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging op elk een door ons te bepalen willekeurig moment. De informatie op de website van !JES jij en scheiden wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat deze informatie volkomen juist is, en/of aan de actuele eisen voldoet.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van !JES jij en scheiden.

Aanvullend

Het is mogelijk via de website van !JES jij en scheiden gebruik te maken van verwijzingen naar andere websites van andere organisaties. Deze zijn samengesteld door andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid van de informatie op die andere websites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke websites en/of voor de eventuele geschonden auteurs rechten gedaan door deze sites.

Gebruik van informatie in tekst en beeldmateriaal.

  1. Informatie, verslagen, rapporten, foto’s en grafische afbeeldingen van de website van !JES jij en scheiden mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden.
  2. Door het toesturen van informatie en materialen (indien uitdrukkelijk anders vermeld in geschrift) verkrijgen wij van u automatisch toestemming om het gestuurde te publiceren of verder te verwerken in geschrift / beeld of elke denkbare elektronische vorm dan ook.

Alle rechten voorbehouden.