OUDER & KIND

Informatie over begeleiding voor ouders en kinderen

Aanbod begeleiding ouder & kind

Ouders & kind

Een partnerscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Tijdens deze periode wordt veel gevraagd van ouders en van kinderen. Als het lukt om in deze verwarrende periode de juiste stappen te nemen, is de kans groter om een stabiele nieuwe leefsituatie op te bouwen. Om dit in goede banen te leiden, is informatie en soms hulp belangrijk.

Werkwijze !JES jij en scheiden

Na de intake wordt advies gegeven over mogelijkheden voor begeleiding. Begeleiding wordt uitsluitend in overleg met en met toestemming van de betrokkenen uitgevoerd. In de praktijk wordt het meest gewerkt met de ouders en de kinderen. Indien nodig worden ook andere belangrijke personen bij het proces betrokken.

 

Ouders

Scheidingseducatie & begeleiding

Deze scheidingeducatie, informatie over het proces van scheiding voor ouders en kinderen, is zinvol voorafgaand aan de scheiding, maar ook de tijdens de eerste fase van de scheiding. In een later stadium kan het effectief zijn, wanneer blijkt dat (omgangs)regelingen niet naar wens verlopen of als er vragen ontstaan bij de uitvoering van een ouderschapsplan.

Na een echtscheiding verandert er veel. Kennis en inspanning zijn nodig om het allemaal te kunnen bolwerken. Bovendien komen er vaak vragen over wat in het belang van een kind of jongere moet worden gedaan of juist gelaten. De manier waarop met de veranderingen na scheiding wordt omgegaan, is sterk afhankelijk van wensen en mogelijkheden van ouders en kind. De werkwijze van !JES doet recht aan de complexiteit en veelheid van deze taken.

Kind uit de Knel, ‘individueel’

Kind uit de Knel is een groepsprogramma, ontwikkelt voor gezinnen waarbij de scheiding voortdurende spanning blijft veroorzaken, soms wel tot jarenlang na het fysieke uit elkaar gaan. Op verschillende plaatsen in Nederland wordt het programma als groepsprogramma aangeboden. Lees meer. Soms is het niet mogelijk of wenselijk dit programma te volgen, terwijl er wel ernstige problemen blijven. In die situaties kan dit programma ook ‘individueel’, met het gezin, uitgevoerd worden. Dit wordt vormgegeven samen met een mediator. Tijdens de intake wordt bekeken en met u besproken of u voldoende van een dergelijk individueel programma kunt profiteren.

 

 

Kind

Scheidingseducatie & begeleiding

Aan kinderen wordt (individuele) begeleiding & educatie geboden. Dit kunnen een paar gesprekken zijn. Bijvoorbeeld als er een vraag is over de wens van een kind met betrekking tot de omgang met de ouders. Of als er een inschatting gemaakt dient te worden over hoe het met een kind gaat. Het is fijn voor kinderen als zij informatie krijgen over wat zij kunnen doen in de periode van scheiding. Deze informatie is praktisch en sluit aan bij de leefsituatie van het kind.

De begeleiding kan ook specifiek zijn. Bijvoorbeeld als er veel spanning en onrust blijft bestaan als gevolg van de scheiding. Maar ook als gevolg van specifieke klachten die zijn ontstaan op het gebied van stemming, eten, zindelijkheid, slapen, angst en trauma. Deze vorm van begeleiding vraagt meer tijd.

De volgende uitgangspunten zijn de basis voor begeleiding of educatie:

1. Kracht

“Wie is er voor mijn kind of voor dit kind of jongere in deze periode?” is een vraag die veel gesteld wordt. Het kan belangrijk zijn dat er iemand met een kind of jongere meekijkt hoe hij of zij om kan gaan met de gevolgen van de scheiding. Kinderen hebben hun eigen taken uit te voeren na scheiding. Er wordt gebruikt gemaakt van wat een jeugdige kan en waar hij/zij goed in is of wat juist goed gaat. In een gezin, ook tijdens en na een scheiding, zijn vaak veel dingen die goed gaan en het is belangrijk daar gebruik van te maken. Dat kan helpen om daarnaast te kunnen kijken naar zaken die moeilijk of pijnlijk zijn.

2. Wet

Het is fijn als een kind kan vertellen wat hij of zij belangrijk vindt in het contact met ouders en anderen. Dit wordt samen met een kind bekeken, naar wat kan en mag volgens de wet, maar ook wat kan en mag binnen het gezin, de familie en bijvoorbeeld op school. Voor een kind is het belangrijk te weten dat de ouders de beslissingen nemen. Maar het is fijn wanneer het kind kan reageren op de plannen en regelingen en mag zeggen wat het ervan vindt. Dat kan vaak prima besproken worden met de ouders, maar het kan prettig zijn wanneer iemand van buiten het gezin dat doet.

3. Band

De band tussen ouder en kind komt na een scheiding in een ander daglicht te staan en krijgt soms een andere lading. Er wordt bekeken op welke manier inhoud aan die band gegeven wordt en wat een kind daarbij belangrijk vindt. Hierbij leert een kind rekening te houden met zichzelf en met de ander. Het leert de mogelijkheden ontdekken en de beperkingen te accepteren die er zijn in het gezin en in de omgeving.

4. Gezin

Een kind wordt tijdens de begeleiding benaderd als deel van het gezin, de familie, de school, vrienden en sportvereniging. Indien nodig of gewenst, worden anderen betrokken bij de begeleiding. Er wordt gestreefd naar oplossingen die voor alle betrokkenen goed zijn – die oplossingen werken het best.

Informatie via de rijksoverheid voor kinderen en jongeren.

Informatie over opvoeden & scheiden.

Aanmelden en intake

De aanmelden en intake 

    1. De aanmelding vindt plaats door het insturen van het aanmeldingsformulier ouder & kind, door beide ouders afzonderlijk. Als u eerst persoonlijk contact wenst, kunt u ook telefonisch contact opnemen met Tineke van den Berg, telefoon 06 28160994.
    2. Via de mail wordt een afspraak gepland voor een intakegesprek met beide ouders.
    3. U ontvangt een bevestiging, het intakeformulier en algemene informatie over de praktijk per mail.
    4. Na het intakegesprek wordt op basis van advies met u een begeleidingsplan opgesteld.
Vergoeding

Wel of geen vergoeding door uw gemeente.

1. Vergoeding door gemeenten voor jeugd

De begeleiding na scheiding is specialistisch en heeft te maken met de gebieden jeugd- en volwassenezorg. Wat betreft mogelijkheden voor vergoeding is hiervoor binnen de gemeente nog geen sluitende oplossing gevonden voor !JES jij en scheiden.

2. Vergoeding bij stoornis volgens DSM IV of V

Een stoornis volgens de DSM IV of V is een voorwaarde voor vergoeding. Meestal is er bij jeugdigen in verband met de scheiding echter geen sprake van een dergelijke stoornis.

Wel kunnen er bij jeugdigen forse klachten ontstaan. Dit is meestal een reactie op de gevolgen van de scheiding en de klachten worden niet verklaard vanuit een stoornis. Begeleiding is wenselijk of noodzakelijk, maar valt buiten de vergoedingen van de gemeente.

3. Vergoeding voor ouders

Ouders kunnen vragen hebben over of begeleiding wensen bij het ouderschap na scheiding. Hiervoor is geen vergoeding mogelijk binnen de regelingen voor de jeugd. Bij de zorgverzekeraar is ook bij volwassenen een stoornis (zie 2.) een vereiste om voor vergoeding in aanmerking te komen. Bij problemen als gevolg van de scheiding vallen niet binnen die categorie of slechts in een enkel geval. Daarom zijn er geen contracten afgesloten met verschillende zorgverzekeraars.

4. Uitzondering: een indicatie

De specialistische begeleiding na scheiding is vaak complex. In een specifieke situatie kan de gemeente besluiten om toch te vergoeden. Er dient dan een indicatie te zijn afgegeven door medewerkers van het sociale wijkteam (of in overleg met de huisarts), die specifiek gericht is op de hulpverlening geboden bij !JES jij en scheiden.

5. Zelf de kosten betalen

De bovenstaande punten wijzen erop dat u in de meeste situaties zelf zorg draagt voor de betaling van de kosten. Stemt u dit van tevoren af met de andere ouder.

Het uurtarief bij !JES jij en scheiden is per 1 januari 2017 95,00 euro. Dit tarief wordt ook wel OZP- tarief genoemd. Deze afkorting staat voor het Onverzekerde Zorg Product. Het betreft niet-verzekerde zorg.

Voorafgaand aan de intake ontvangt u overige zakelijke informatie over de praktijk.